Stepišnik podpisal sporazum o evropski pomoči za lanske poplave

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanko Stepišnik je danes podpisal sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz evropskega solidarnostnega sklada. Dobrih 14 milijonov evrov pomoči Sloveniji za odpravo posledic lanskih poplav je Evropska komisija odobrila aprila, septembra pa so jo potrdili še Evropski parlament in članice unije.

Kot so sporočili z gospodarskega ministrstva, je Evropska komisija podpisani sporazum Sloveniji posredovala oktobra, po medresorskih usklajevanjih še zadnjih tehničnih podrobnosti pa je današnji podpis in njegovo posredovanje Bruslju še zadnji korak do črpanja sredstev. Slovenija jih bo namenila za pokritje stroškov že izvedenih interventnih ukrepov.

"Uničujoče poplave so lansko jesen v Sloveniji terjale za skoraj 360 milijonov evrov neposredne škode, vključno s stroški interventnih ukrepov, a brez izpada prihodka v gospodarstvu. To predstavlja več kot odstotek slovenskega bruto nacionalnega dohodka," je ob podpisu dejal minister Stepišnik in dodal, da so dodeljena finančna sredstva Sloveniji znak velike finančne solidarnosti med članicami EU.

V sporazumu je opredeljeno, za kaj bo Slovenija porabila dodeljena sredstva, na ministrstvu pa ob tem pojasnjujejo, da bodo prioritetno namenjena za popravilo poškodovanih obrežnih zavarovanj in podpornih obrežnih zidov ter popravilo poškodovanih hudourniških pregrad, ki so namenjene uravnavanju vodnega režima vodotokov na območju povodja rek Soče, Save, Savinje, Drave in na območju porečja reke Mure.

Treba bo izboljšati preventivo

Članica EU lahko za pomoč solidarnostnega sklada zaprosi v primeru večje naravne nesreče, ki vsaj v eni zadevni državi povzroči škodo, ocenjeno na več kakor tri milijarde evrov v cenah iz leta 2002 ali več kakor 0,6 odstotka njenega bruto nacionalnega dohodka.

Ob tem je Stepišnik spomnil, da ostajajo naravne in druge nesreče kljub prizadevanjem in ukrepom s strani države stalnica tudi zaradi podnebnih sprememb. Zavzel se je za čim bolj učinkovito preventivno delovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je po njegovem mnenju morda še vedno premalo načrtovano in usklajeno.

Vlogo za dodelitev sredstev je sicer ministrstvo Evropski komisiji posredovalo januarja letos, pripravilo pa jo je v sodelovanju z Upravo za zaščito in reševanje ter ministrstvom za kmetijstvo in okolje. V njej je Slovenija opredelila podatke o ocenjeni neposredni škodi, s katero se je vlada seznanila 20. decembra lani. Vloga je bila oddana v predpisanem desettedenskem roku po nastanku prve škode zaradi naravne nesreče.

Slovenija že v preteklosti zaprosila za sredstva

Slovenija je v preteklosti ob naravnih katastrofah že zaprosila za sredstva iz evropskega sklada. Tako je dobrih 8,25 milijona evrov prejela za financiranje izrednih ukrepov po močnem deževju septembra 2007, skoraj 7,5 milijona evrov pa za odpravo posledic močnega deževja in poplav prav tako septembra 2010.