VEČ KOT 60 ODSTOTKOV ANKARANSKEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE: Med drugim za pokopališče, tržnico in krožišče na Jadranski

Ankaran

Občina Ankaran zaključuje pridobivanje potrebnih dokumentov za različne večje naložbe. Gre med drugim za izdajo gradbenih dovoljenj za pokopališče in za urejanje osrednje pokrite tržnice ter začetek gradnje krožišča na Jadranski cesti ob priključku Železniške ceste. Kar 61 odstotkov letošnjega proračuna predstavljajo investicijski odhodki.

Za projekt pokopališča se zaključuje izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, v pripravi pa je tudi razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del, kar bi lahko predvidoma izvedli septembra oz. takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Ob upoštevanju trenutne časovnice bi se dela na pokopališču lahko pričela predvidoma v letošnjem letu, projekt pa naj bi se zaključil predvidoma ob koncu leta 2022, so pojasnili na ankaranski občini.

Občina Ankaran in direkcija za infrastrukturo sta pristopili k projektu celovite rekonstrukcije Jadranske ceste, ki bo potekala v naslednjih letih. Direkcija bo v dogovoru z občino namesto nevarnega križišča uredila krožišče. Projekt, ki ga sofinancirata oba deležnika, bodo izvajali fazno, vključuje pa ureditev ceste, kolesarske steze, hodnika za pešce, križišč, javne razsvetljave, avtobusnih postajališč in hortikulturne ureditve.

V dogovoru z občino je direkcija 14. julija objavila javno naročilo za novo krožišče. To bo omogočilo varnejše vključevanje s stranske smeri, hkrati pa bo krožišče umirilo hitrost na regionalni cesti v smeri Ankarana. Po informacijah direkcije bi moral biti projekt končan v tem času naslednje leto. S krožiščem bodo uredili tudi druge površine za pešce in kolesarje.

Občina se poleg tega pripravlja tudi na prenovo dotrajane Železniške ceste, ki bo izvedena kot skupni projekt Občine Ankaran in Luke Koper v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo. Projekt predvideva ureditev same ceste, kolesarske steze, hodnika za pešce in cestne razsvetljave ter pripadajoče komunalne infrastrukture. Za projekt je že izdelan projekt za izvedbo, pripravljena je investicijska dokumentacija.

Projekt bodo izvedli sočasno z izgradnjo mostu čez ankaranski obrobni kanal, ki pa predvideva fazno urejanje. Najprej bo urejen most čez kanal na Železniški cesti, v nadaljevanju bo urejena sprehajalna pot na severni strani kanala, medtem ko se kolesarska pot ohrani po servisni poti ob ograji pristanišča. Tudi ta del projekta bosta sofinancirala Občina Ankaran in Luka Koper, pred začetkom pa je treba urediti še zadnja lastninska razmerja med državo, občino in pristaniščem ter pridobiti pravico graditi na zemljiščih v zasebni lasti. Občina Ankaran ima za izvedbo svojega dela rekonstrukcije že vse pripravljeno, natančnega datuma začetka del pa ta trenutek še ni mogoče napovedati.

Za načrtovano ureditev nove obalne pešpoti od Svete Katarine do naselja je bil 14. junija objavljen javni natečaj. Ker pa občina ni dobila ustrezne ponudbe, bo predvidoma konec septembra ponovno objavila javno naročilo za izbiro izvajalca.

Želja občine je urediti prehodnost priobalnega pasu v Občini Ankaran, ki danes ni v celoti in ob vsakem vremenu prehoden, na način, ki hkrati zagotavlja varovanje in ohranjanje naravne vrednote, edinega slanega travnika na slovenski obali. Dvignjen pohodni mostovž bo omogočal gibanje in doživljanje narave na tem območju brez negativnih vplivov hoje po občutljivi travnati površini. Za izvedbo predvidenih ureditev so že pridobili mnenja in soglasja direkcije za vode, zavoda za varstvo narave ter zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Občina Ankaran bo poleg tega za urejanje območja Sv. Katarine v prihodnje pristopila k dolgoročnemu načrtovanju s pripravo javnega natečaja in izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta ob sodelovanju vseh deležnikov, ki delujejo na tem območju ali oz. pa so na njem lastniško prisotni. Do realizacije dolgoročnih programov in trajnih ureditev pa želi občina omogočiti začasne rabe prostora in izvesti s tem povezane posege in gradnje, ki se nanašajo na programe in vsebine, ki se v danem prostoru že sedaj izvajajo oz. pomenijo njihovo dopolnitev.

Od že zaključenih projektov je občina med drugim sanirala tudi zastarelo obalno infrastrukturo, ki jo je na plaži Ankarančani dodatno poškodovala ujma z visokim plimovanjem v lanskem decembru. Na kopališču Debeli rtič so v sklopu sanacije obstoječe kanalizacije uredili nove sanitarije za obiskovalce in zaposlene v gostinskem obratu, nove dostopne poti ter lokacijo za prodajo sladoleda. Na plaži Valdoltra pa so v okviru urejanja infrastrukture na ankaranskih plažah uredili javno razsvetljavo med kopališčem in mandračem Valdoltra, namestili nove enotne kabine za preoblačenje, uredili površine za kopalce ter nove zabojnike za hrambo ribiških mrež in opreme.

Prav tako so sanirali pločnik na Jadranski cesti med Sončnim parkom in priključkom Oljčne poti ter na odseku od Oljčne poti do krožišča v centru naselja.

V juliju so uredili neustrezen priključek Razgledne poti na Jadransko cesto nad bolnico Valdoltra. Projekt je zajemal razširitev priključka, gradnjo novega pločnika s podpornim zidom in ureditev brežine z odvodnjavanjem padavinske vode.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija