OBALNE OBČINE AKTIVNO V VARČEVANJE Z ENERGIJO: To so ukrepi; kako bodo pomagali občanom in občankam?

Koper

Ob naraščajoči energetski draginji se tudi občinske uprave obalnih občin spopadajo s problemom visokih cen energentov. V ta namen pripravljajo nabor varčevalnih ukrepov, ki bi občinskim stavbam omogočile manjšo porabo energije. Prav tako so namenile del sredstev za pomoč socialno najšibkejšim občanom pri premoščanju vrtoglavih zneskov energentov.

Koper: energetska samooskrba in zniževanje rabe energije v javnih objektih

V Mestni občini Koper (MOK) želijo povečevati energetsko samooskrbo stavb v lasti MOK v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in s sodelovanjem pri projektih učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Kot so nam sporočili, ima občina na tem področju s podjetjem Petrol, d. d. podpisano pogodbo za zagotavljanje prihrankov, kjer spremljajo rabo energije in zniževanje rabe na 34 večjih javnih objektih v MOK.

"V objektih, ki so v upravljanju MOK, že več časa varčujemo z energijo. Z različnimi mehanizmi smo v preteklosti energetsko sanirali večino objektov, zamenjali dotrajane ogrevalne sisteme, poleg tega smo aktivni na področju trajnega in trajnostnega zmanjševanja rabe energije. V prihajajočem obdobju bomo nadaljevali energetsko sanacijo zastarelih objektov, pri gradnji novih objektov pa že upoštevamo veljavni zakonodajni okvir, ki predvideva gradnjo nizkoenergijskih oz. skoraj ničenergijskih objektov. S prenovo javne razsvetljave smo porabo električne energije za javno razsvetljavo več kot prepolovili," pojasnjujejo v MO Koper.

Poleg tega so v Kopru pristopili k soustanovitvi zadruge za potrebe postavitve sončnih elektrarn, ki bo predvidoma delovala na področju samooskrbe v lokalnih skupnostih, prav tako pa so v proračunu predvideli sredstva za samostojno postavitev sončnih elektrarn na večjih objektih v lasti MOK. Kot pravijo, predvidevajo v kratkem tudi postavitev sončnih elektrarn na objektih podružnične šole Sveti Anton, Osnovne šole Koper in na nastajajoči garažni hiši P+R Sonce, tudi sistematično povečevanje samooskrbe vseh javnih objektov in porabnikov v upravljanju MOK. Tako naj bi prva skupnostna sončna elektrarna na strehi podružnične osnovne šole v Svetem Antonu na letni ravni proizvedla približno 110.000 kWh zelene električne energije.

Varčevanje da, a ne na račun zdravja občanov in občank

Večina evropskih mest že uvaja takojšnje ukrepe za omejitev rabe energije, denimo omejitev nočne razsvetljave, oglasnih ekranov in podobno. Tudi v Kopru se javna razsvetljava v nočnem času na določenih območjih že zmanjšuje, v preteklih letih so bili zamenjani tipi svetil, pilotno je bila na omejenem območju vzpostavljena tudi naprednejša vremenska regulacija osvetlitve, s čemer se je na istem priključnem mestu poraba energije več kot prepolovila. Problematični so lahko tudi veliki javni objekti, ki so osvetljeni v večernih urah, npr. stadion, vendar v MOK pojasnjujejo, da je nogometni stadion zvečer osvetljen le ob tekmah"Če govorimo o rekreacijskih površinah na Bonifiki, pa z osvetlitvijo zlasti v zimskem času omogočamo rekreacijo na prostem številnim posameznikom in skupinam, ki so prav to območje vzeli za svoje in jim pomaga pri ohranjanju zdravega življenjskega sloga. Poleg tega na Bonifiki v okviru nogometne šole FC Koper vsak dan med 16. in 20. uro trenira 300 otrok. Nekaj deset otrok in do sto rekreativcev vadi na teniških igriščih, na novo pa bomo vadbo na zunanjih površinah omogočali tudi plezalcem, ki jih je prav tako v okviru društva okoli 300 in moramo tudi njim zagotoviti pogoje za zdrav razvoj. Menimo namreč, da je ukvarjanje s športom pomemben element pri razvoju posameznika," poudarjajo v MOK.

Sicer pa je največji porabnik energije med objekti Javnega zavoda za šport olimpijski bazen, v katerem v okviru treh plavalnih klubov in Vaterpolo kluba Koper trenira približno 300 otrok v popoldanskem in večernem času, dopoldanske ure so namenjene osnovnošolcem in študentom. Ker je zdravje občanov vseh generacij temeljna dobrina, MOK omejevanja na tem objektu ne predvideva.

Mnoga mesta so se odločila tudi za izklop reklamnih ekranov. V Kopru se elektronski zasloni izklapljajo vsako noč med polnočjo in 5. uro, kar je predvideno tudi v sklepu župana. Zato po mnenju MOK izklapljanje zaslonov za dalj časa ni smiselno, prav tako ne izklop tabel za označevanje zasedenosti parkirišč, saj gre v tem primeru za minimalno porabo energije. Tudi izklapljanje semaforjev, namenjenim le pešcem za prečkanje ceste po mnenju MOK ni smiselno, saj so semaforji minimalni porabnik energije, zagotavljanje varnosti pa je na prvem mestu. "Varčevanje z energijo in s tem ogrožanje najbolj izpostavljenih udeležencev prometa zato ne pride v poštev," poudarjajo v MO Koper.

Piran: ukrepi za učinkovito rabo energije in trajnostno mobilnost  

Občina Piran ima v svojih strateških dokumentih sprejete ukrepe za izboljšanje stanja na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, spodbujanja k trajnostni mobilnosti ter spodbujanja hoje, kar prispeva k manjši rabi energentov. Poleg ukrepov, kot na primer energetske sanacije javnih zgradb, vlaganja v izboljšanje prometne infrastrukture in postopna elektrifikacije voznega parka, so v Piranu v letu 2022 sprejeli dodatne blažilne ukrepe za spopadanje z visokimi cenami energentov. Tako so pozvali vse občinske javne zavode k sprejemanju varčevalnih ukrepov ob posvetu z energetskim svetovalcem Občine Piran.

"Javni zavodi so bili pozvani k pristopu k skupnemu javnemu naročilu za dolgoročni zakup električne energije. V svoje programe in finančne načrte morajo zavodi uvrščati še tako organizacijske ukrepe za varčevanje kot investicijske ukrepe za elektrifikacijo voznega parka, energetsko sanacijo zgradb in lastno proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije," pojasnjujejo na Občini Piran.

Ukrepi se nanašajo tudi na občinsko upravo, saj upravni delavci svojih prostorov ne smejo hladiti na manj kot 24 stopinj Celzija, prav tako svojih prostorov v zimskem času ne bodo smeli pretirano ogrevati. K skupnemu javnemu naročilu za dolgoročni zakup električne energije je pristopila tudi občinska uprava, prav tako skladno z načrti prehajajo na varčnejše sisteme ogrevanja in hlajenja. "V upravni stavbi so bile zamenjane navadne sijalke z varčnejšimi led sijalkami, izven poslovnega časa se izklaplja opremo in naprave, ki takrat niso v rabi. Načrtujemo še menjavo stavbnega pohištva na dve straneh upravne zgradbe, kar bo znižalo ogrevalne stroške. V sklopu prizadevanj za zdravje na delovnem mestu upravne delavce spodbujamo k peš hoji, kolesarjenju in drugim oblikam trajnostne mobilnosti."

Na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti je občina poleg dograjevanja in vzdrževanja pločnikov, pešpoti in sorodnih ukrepov v starem mestnem jedru vzpostavila sistem izposoje tovornih električnih koles e-dostavko. Za ranljive občane je Mestna knjižnica Piran uvedla dostavo knjig na dom z električnimi kolesi. S temi in sorodnimi ukrepi še dodatno promovirajo trajnostne oblike mobilnosti.

Trenutno preučujejo možnost, da upravljalec z javno razsvetljavo zmanjša razsvetljavo oziroma izklop določenih delov dekorativne razsvetljave (npr. obzidje, cerkve …) v določenih časovnih obdobjih, poskrbeli so tudi za "inteligentno" osvetlitev največjih športnih infrastrukturnih objektov, kot sta stadion v Piranu in malo nogometno igrišče v Luciji z varčnimi LED reflektorji in sistemom razsvetljevanja, ki se vklopi le v času uporabe športnih površin.

Občina Izola bo sledila varčevalnim ukrepom vlade  

Občina Izola bo sledila ukrepom vlade, poleg tega pa so že bili izvedeni nekateri ukrepi na različnih področjih. Med drugim so zaposleni v občinski upravi in javnih zavodih ter podjetjih prejeli navodilo, naj sledijo ukrepom varčevanja z električno energijo, ki jih je pripravila Vlada RS. Za prihodnje občinsko glasilo strokovnjaki pripravljajo prispevek o varčevanju z energijo v gospodinjstvih, prejela pa ga bodo brezplačno vsa gospodinjstva.

Glede ukrepov za varčevanje z energijo v Občini Izola poudarjajo, da na glavnem stadionu ni večjih reflektorjev, na pomožnih nogometnih igriščih pa je vključena razsvetljava le v času treningov.  Občina Izola je zamenjava vsa svetila javne razsvetljave z varčnejšimi LED svetili, poleg tega svetila v nočnem času, ko je prometa manj, svetijo z zmanjšano močjo. Zaradi povišanja stroškov za plačilo električne energije v Medgeneracijskem centru Izola, ki je eden večjih potrošnikov električne energije, se je Občina Izola z upravljavcem prostora dogovorila, da v luči nižanja stroškov v ta namen opravi nekaj varčevalnih ukrepov: na primer opravi meritve porabe in parametrov v objektu ter prilagodi nastavitve za optimalno delovanje in porabo, odda vlogo za spremembo odjema (iz poslovnega v gospodinjski) na odjemnih mestih, ki imajo nizko moč, pridobi dodatne ponudbe dobaviteljev električne energije, preveri možnost namestitve sončnih kolektorjev itd.

V Ankaranu energetska sanacija občinskih stavb

Občina Ankaran nima posebej pripravljenega načrta za spopadanje z visokimi cenami energentov. "Ker se pričakuje ukrepe na državni ravni, občina pozorno spremlja evropske in državne smernice ter bo ukrepala skladno z njimi," pojasnjujejo v Občini Ankaran. V naslednjih letih načrtujejo energetsko sanacijo občinskih stavb in namestitev solarnih panelov na nekatere občinske objekte (šola in vrtec, Medgeneracijsko središče, Dom družbenih dejavnosti); projektna dokumentacija za energetsko sanacijo stavb bo pripravljena prihodnje leto. Glede ukrepov za varčevanje z energijo nameravajo po potrebi v novih odsekih javne razsvetljave, ki ima vgrajeno krmiljenje, prilagajati jakost osvetlitve, ki se lahko bodisi zmanjša bodisi izklopi.

"Manj močna javna osvetlitev bi bila možna v novih odsekih javne razsvetljave, vendar mora ob tem biti zagotovljeno, da kljub zmanjševanju jakosti osvetlitev še služi svojemu namenu," poudarjajo. Nogometni stadion na ŠRP Sv. Katarina je že sedaj osvetljen samo v času obratovanja, ravno tako velja za ostale javne objekte v občini. Na področju ogrevalnih stroškov ima občina v občinskih objektih možnost regulacije temperature, tudi na tem področju občina spremlja veljavne državne in evropske smernice.

Pomoč za socialno najšibkejše občane

MO Koper je že do zdaj namenjala sredstva, s katerimi so socialno šibkim upravičencem pomagali pri plačilu ogrevanja. Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v MOK med drugim namreč namenja pomoč tudi za plačilo ogrevanja, ki vključuje nakup drv, kurilnega olja in lesnih pelet ter plačilo zapadlih obveznosti ogrevanja, kot sta elektrika in centralno ogrevanje. Za vse tri oblike plačila ogrevanja je MOK zaradi naraščajoče energetske draginje v tem mesecu tudi dvignila znesek občinske denarne pomoči. Kot pojasnjujejo, se je za nakup drv višina pomoči dvignila iz 390 na 600 evrov in je enaka za vse upravičence. Višino denarne socialne pomoči se določi glede na višino dohodka samske osebe oziroma  gospodinjstva, in sicer je prej bila v razponu od 150 do 250 evrov, po novem pa se je dvignila na zneske med 250 in 300 evrov.

V Piranu uveljavljajo novo obliko denarne pomoči za materialno ogrožene občane, ki je namenjena blaženju ter preprečevanju energetske revščine. "Materialno ogroženi občani, ki koristijo program Ekosklada ZERO oziroma brezplačni obisk energetskega svetovalca, poleg poročila in nasvetov za zmanjševanje rabe vode in energije s strani strokovnjaka, pridobijo brezplačen paket naprav za zmanjšanje rabe energije in vode," pojasnjujejo v Občini Piran. Med slednje štejejo varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za sanitarno vodo in tuš, tesnila za okna itd. Upravičeni občani Občine Piran dobijo dodatno še občinsko denarno socialno pomoč v višini 100 evrov za blaženje energetske revščine.

Tudi Občina Izola zagotavlja občinsko denarno pomoč tistim, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje ter za kritje nujnih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti - v tem segmentu se lahko upravičencem plača tudi stroške za električno energijo ali plin oziroma za nakup različnih oblik energentov, o upravičenosti odloča pristojni center za socialno delo.

V Občini Ankaran so že leta 2020 sprejeli Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran, v katerem je med drugim zagotovljeno tudi plačilo ogrevanja, ki se vsakič dodeli v enakem znesku osebi ali družini v višini 380 evrov na podlagi vloge, ki jo občani podajo pri CSD Koper. Ta sredstva zagotovi občina. Sicer pa je, kot poudarjajo, občinska socialna pomoč enkratna socialna pomoč, ki se upravičencem lahko dodeli največ trikrat letno, upravičenci do občinskih socialnih pomoči pa so občani, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se iz razlogov, na katere niso mogli ali ne morejo vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti oziroma če izkazujejo izredne stroške, ki so vezani na preživetje, ki jih z lastnimi dohodki ne morejo pokriti.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
ManofSteel |  17 .09. 2022 ob  08: 28
Bo denarja za Rakijo, da financira narkodilerje za hors?! Občina daje prazna stanovajja narkomanom in dilerjem! Preverjeno! Prvi sosed od Rakije...celotna družina dila heroin ! Nisem še opazil policije na tem koncu Izole...zanimivo. Levnuhi vedo, kako se postreže korupciji...itak
zoran13 |  16 .09. 2022 ob  23: 40
ŠE BOLJ NORE CENE

Uparjeni plin mešanica Butan in Propan

V našem naselju v Livadah v Izoli uporabljamo mešanico Butan in Propan, tako za gretje kot uporabo sanitarne vode in je bilo potrebno za zimske mesece potrošiti za neko povprešno stanovanje tudi čez 260€ na mesec.

Tako je za m3 mešanice uparjeni plin Butan Propan potrbno odšteti:

* marec 2021 = 2,74810 € 22% DDV,
* julija 2021 = 3,17400 € 22% DDV,
* avgusta 2021 = 3,33400 € 22% DDV,
* septembra 2021 = 3,65820 € 22% DDV,
* januarja 2022 = 3,83387 € 22% DDV,
* februarja 2022 = 4,01940 € 22% DDV,
* aprila 2022 = 4,23770 € 22% DDV,
* junija 2022 = 4,29080 € 22% DDV,
* julij 2022 = 4,47 € 22% DDV,

Odgovori in problematika je mnogo širša in obsežnejša, kot se jih je omenilo, žal morajo svoje povedati tudi prebivalci Livad, ki se že na veliko pripravljajo na zimo. Posebej pa so za takšno stanje to odgovorni na Občini v Izoli in KS Livade, da o raznoraznih inšpektorjih in strokovnjakih niti ne govorimo. Veliko ljudi bo zaradi takšne situacije prešlo na druga kurišča, tudi nazaj na drva ali druge energente. Ker smo poslušali obljube Butan plina o ekonomičnosti in najcenejšemu energentu in kot plinskih bojlerjih, kot o najbolj izkoriščeni toplotni učinkovitosti. Tudi na Butan plinu ne vedo ničesar o ceni plina v bodoče, kaj šele, da bi pristopili k reševanju problematike. Kot že povedano pa obstoječi kvazi dimniki oziroma tuljave vertikale, žal ne omogočajo vgraditve modernih kondenzacijskih kotlov. Kolikor pa se vsi stanovalci nekega bloka, ki so povezani z vertikalo ne strinjajo, potem ni mogoče narediti ničesar več. Ob takšni sanaciji sicer nekaj krije Butan plin, večino stroškov pa stanovalci. Tudi dimnikarji so povedali, da morajo prijaviti vse spremembe obstoječih malih kurilnih naprav pri posameznikih, sicer smo kot potrošniki kaznovani. Ne smejo pa se več vgrajevati stari plinski gorilniki, ki črpajo kisik iz stanovanjskih prostorov. Butan Plin pa se še ne zaveda situacije in tudi v doglednem času ne razmišlja, da bi zamenjal utekočinjeni plin Butan Propan na zemeljski plin, ker potrebuje mnogo večje rezervoarje, kot jih ime trenutno na voljo. Skratka namesto, da bi deležniki pomagali, nas še bolj potiskajo na obrobje...

KONDENZACIJSKI KOTLI

Do 20 % prihranki energije na letni ravni!
Plinsko ogrevanje s kondenzacijsko tehnologijo spada med stroškovno najugodnejše, najvarčnejše in tehnološko najbolj izpopolnjene ogrevalne sisteme. Sodobna plinska kondenzacijska peč oziroma kotel deluje v nižjem temperaturnem režimu, zaradi česar so toplotne izgube peči in toplotne izgube z odvedenimi plini minimalne v primerjavi s klasičnimi napravami. Kondenzacijski kotel skoraj v celoti izkoristi toploto iz dimnih plinov in jo pretvarja v ogrevalno toploto.
butanplin.si/za-...jski-kotli