RAZPIS ZA RAVNATELJA NA OŠ OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE: To so pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati

Koper

Svet zavoda OŠ Oskarja Kovačiča Škofije razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat ali kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat oz. kanditatka bo imenovan oz. imenovana za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim ali njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Sprejemajo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev:

- o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,

- o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,

- potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji vlogi ne sme biti starejši od 30 dni),

- potrdila iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Rok za oddajo prijave je 10 dni po objavi razpisa na naslov: 

Svet zavoda OŠ OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE, SP. ŠKOFIJE 40 D, 6281 ŠKOFIJE,  z oznako "Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico".

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. K prijavi pa lahko priloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. S pomanjkljivimi vlogami bo svet zavoda ravnal kot z nepopolnimi vlogami.