SPECIFIČEN IN PLEMENIT ŠTUDIJ INKLUZIVNE PEDAGOGIKE: Kaj to je?

Koper

Inkluzija je pojem, ki smo ga prej uspeli sprejeti iz tujine, kot pa imeli čas posloveniti. Zato ne preseneča, da se v slovenskem prostoru marsikdo sprašuje, kaj to je. Inkluzija nadomešča pojem integracije, ki se je v slovenskem šolskem prostoru že prijel. S tem izrazom navadno mislimo prilagajanje posameznika (otroka s posebnimi potrebami) šolskemu okolju. Inkluzija naj bi dala večji poudarek na prilagajanje okolja, ne samo otrokom s posebnimi potrebami, ampak vsakemu posebej. V vrtcih in šolah imamo tudi romske otroke, vedno več pa tudi otrok iz drugega jezikovnega in kulturnega okolja, ki tudi potrebujejo posebne prilagoditve učnega procesa in učnega okolja, čeprav jih zakon ne obravnava kot učence s posebnimi potrebami. Posebno obravnavo bi morali imeti tudi nadarjeni in talentirani otroki ter gluhi in naglušni ter slepi in slabovidni učenci. In prav z vključevanjem otrok, ki so drugačni, ki zahtevajo od vzgojiteljev in učiteljev posebne prilagoditve, se ukvarja inkluzivna pedagogika.

Za razvoj inkluzivne pedagogike v Sloveniji je bilo ključno leto 2000, ko je bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Z zakonom smo zavezani k skrbi za vse otroke znotraj večinske šole, in sicer tako, da so vsi deležni enakovrednega kakovostnega izobraževanja.

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem se je prva odzvala na potrebo šol, ki so na podlagi spremenjene zakonodaje potrebovale strokovnjake, ki bi bili zmožni delati z vsemi, tako z učenci, starši kot učitelji. To odlikuje diplomante magistrskega študijskega programa Inkluzivna pedagogika.

Študij Inkluzivne pedagogike je specifičen in plemenit. To ni poklic, kjer je lahko delati, vendar je lepo delati, saj se pomaga človeku tako s posebnimi potrebami kot širšemu okolju.

Redni in izredni študij

Študijski program poteka dve leti, izredni študij pa dve leti in pol. Redni študij poteka v Kopru, izredni naslednje študijsko leto tudi na dislocirani enoti na Ptuju. Možnost je tudi vpisati vzporedni študij, za kar se študentje pogosto odločajo v povezavi s študijskim programom Razredni pouk.

Pogoji za vpis

Vpišejo se lahko tudi diplomanti z nepedagoških smeri, vendar morajo pred prijavo opraviti diferencialne izpite. Pogoji za vpis so široko opredeljeni zato, ker želimo široko gledati na inkluzijo v družbi, v vseživljenjski osi oseb in družbe. Želimo si, da bi bili inkluzivni pedagogi zaposleni tudi širše, ne samo v šolstvu.

Diferencialni izpiti

Opravljajo se na podlagi prehodne dosežene izobrazbe. So s področja pedagogike, pedagoške psihologije, psihologije osebnosti, specialne pedagogike in pedagoškega raziskovanja. Kandidat jih mora opraviti pred prijavo na študijski program (tj. pred 26. avgustom v prvem prijavnem roku oz. pred 14. septembrom v drugem prijavnem roku).

Predmetnik

Vloga inkluzivnih pedagogov ni omejena samo na šolo, ampak imajo le-ti pomembno vlogo tudi na področju vseživljenjskega izobraževanja. To je opaziti tudi v predmetniku - vsebine niso omejene le na šolsko in predšolsko delo, ampak se povezujejo tudi na karierni razvoj, prostočasno dejavnost, saj je za osebe s posebnimi potrebami potrebno obravnavati celostno.

Diplomanti

Študijski program Inkluzivna pedagogika omogoča pridobitev širokih znanj. Diplomant tega programa je usposobljen strokovnjak za prepoznavanje razvojnih značilnosti oseb z vsemi vrstami posebnih potreb. Poleg tega zna pripraviti individualizirane programe in organizirati prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja za osebe z vsemi vrstami primanjkljajev, ovir oz. motenj. Takšen strokovnjak zna tudi načrtovati, usmerjati in izvajati ter evalvirati dodatno strokovno pomoč. Sposoben je oblikovati vzgojno-izobraževalno in družbeno okolje v smislu priznavanja in upoštevanja različnosti vseh udeležencev.

"Inkluzivni pedagog ima pomembno dopolnjujočo vlogo s specialnim pedagogom, oba profila sta enako dragocena. V določenem delu se lahko prikrivata, kot ostali pedagoški poklici, ampak so določene specifike nezamenljive, zato sta potrebna soba," je poudarila koordinatorica študijskega programa dr. Vanja Riccarda Kiswarday.

Zaposljivost

Diplomant je zaradi širokega znanja zaposljiv na različnih področjih, in sicer tako v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programih ter v programih povezanih z mladino in z vseživljenjskih učenjem. Poleg tega se lahko zaposli v različnih društvih, mladinskih centrih, invalidskih organizacijah, varstveno-delovnih centrih, centrih za socialno delo, mobilnih specialno pedagoških službah in v drugih specializiranih institucijah.

Zaradi pomembnosti študijskega programa in zaradi velikega zanimanja ter široke zaposljivosti se je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem odločila, da bo magistrski študijski program Inkluzivna pedagogika izvajala tudi na svojih dislociranih enotah. V študijskem letu 2021/2022 se bo izvajal tudi na Ljudski univerzi Škofja Loka in Ljudski univerzi Ptuj.

Več informacij o vsebini magistrskega študijskega programa Inkluzivna pedagogika bo podanih na virtualnem informativnem dnevu v sredo, 21. aprila, ob 17. uri preko videokonferenčnega sistema ZOOM (prijava: info@pef.upr.si).

Več informacij

Ostale informacije o študijskem programu 

Glasbeni posnetek študentov IP v slovenskem znakovnem jeziku 

- Vpisni postopek 

Kontakt: referat@pef.upr.si