Pestra agenda državnega zbora za prihodnji teden

DZ v sredo čaka še zadnji dan rednega novembrskega plenarnega zasedanja. Na dnevnem redu bo med drugim novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, predvidoma pa tudi zakon za poračun plačnih nesorazmerij. Prihodnji teden bo prinesel tudi številne seje parlamentarnih delovnih teles.

V torek se bo sestalo kar pet delovnih teles: odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, mandatno-volilna komisija, odbor za zunanjo politiko, odbor za finance in monetarno politiko ter odbor za obrambo.

Odbor za notranje zadeve bo nadaljeval obravnavo zakona za poračun plačnih nesorazmerij, ki ga je vlada v DZ poslala po nujnem postopku. Če bo odboru uspelo pravočasno končati obravnavo, se bo DZ zakona lotil v sredo. Zakon določa način izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012, skupaj z zamudnimi obrestmi, kar izhaja iz sodbe vrhovnega sodišča.

Začetek postopkov za nadzornike in člane programskega sveta RTV

Mandatno-volilna komisija bo nadaljevala sejo, ki jo je začela 14. novembra in jo nato prekinila zaradi zapleta pri obravnavi kandidatov za člana Državne revizijske komisije. Določiti mora tudi kandidacijske postopke za imenovanje skupaj 13 članov programskega sveta in petih članov nadzornega sveta nacionalne RTV hiše.

Odbor za zunanjo politiko bo imel na mizi vladno gradivo, ki je označeno s stopnjo tajnosti interno. Odbor za obrambo bo razpravljal o reorganizaciji regijskih centrov za obveščanje. Isti dan se bosta odbora za zunanjo politiko in za obrambo sestala tudi na skupni seji. Prisluhnila bosta informaciji o nameravanem podpisu pisma o nameri med ministrstvoma za obrambo Slovenije in Italije o sodelovanju večnamenske ladje Slovenske vojske Triglav 11 v operaciji italijanskih obrambnih in varnostnih sil Mare Nostrum.

Kot rečeno, pa bo v torek tudi seja odbora za finance in monetarno politiko. Oblikoval bo mnenje o zahtevi državnega sveta za ponovno odločanje DZ o zakonu o davku na nepremičnine ter o zakonu o izvrševanju državnih proračunov za leti 2014 in 2015. Državni svet se je o obeh zakonih izrekel v sredo.

Znova o nepremičninskem davku

Po mnenju državnega sveta zakon o davku na nepremičnine ni sprejemljiv zaradi poseganja v avtonomijo lokalnih skupnosti in dodatnega obremenjevanja gospodarstva. Pri zakonu o izvrševanju državnih proračunov za leti 2014 in 2015 pa so svetnike zmotile določbe o zadolževanju države, ki da pomeni odmik od fiskalnega pravila in lahko pripelje do kolapsa države.

V sredo bo zadnji dan novembrske seje DZ. Poleg predvidene obravnave zakona za poračun plačnih nesorazmerij bo med odmevnejšimi točkami dnevnega reda tudi vladna novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, za katero je obveljal nujni postopek. Po mnenju koalicijskih strank novela prinaša težko pričakovano sistemsko razdolžitev. Na opozicijski strani pa opozarjajo, da s črtanjem ene od določb veljavnega zakona postavlja pod vprašaj enakopravno obravnavo vseh dolžnikov.

Zadnji dan tokratne redne seje DZ bosta poslance zaposlovali tudi obravnavi zaključnega računa državnega proračuna za leto 2012 in novele zakona o urejanju trga dela, ki jo je vlada poslala v proceduro po skrajšanem postopku. Novela zaostruje pogoje ustanavljanja in delovanja agencij za posredovanje dela. Ključni cilj novele je omejiti kršitve pravic delavcev in prekernih oblik dela ter zagotoviti večjo kakovost storitev posredovanja dela.

V obravnavi nov zakon u varstvu kulturne dediščine

Na urniku za četrtek so zaenkrat seje štirih delovnih teles: komisije za narodni skupnosti, odbora za pravosodje, odbora za kulturo ter odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Komisija za narodni skupnosti bo kot zainteresirano delovno telo obravnavala noveli zakonov o varstvu kulturne dediščine in o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Obe noveli prihajata v drugo obravnavo.

Odbor za pravosodje bo vzel pod drobnogled novelo zakona o prekrških, ki jo je vlada poslala v DZ po skrajšanem postopku. Z novelo je vlada prisluhnila predlogu vrhovnega sodišča, da se ne bi opravil predviden prenos pristojnosti za odločanje v postopkih o prekršku na drugi stopnji ter za odločanje o sporih o pristojnosti med okrajnimi sodišči izključno na Višje sodišče v Celju.

Na dnevnem redu seje odbora za pravosodje bodo tudi poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti, poročilo informacijskega pooblaščenca za leto 2012, poročilo o delu državnega pravobranilstva za leto 2012 ter poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2012.

Novela zakona o vinu

Odbor za kulturo se bo sestal na nujni seji, ki jo je na temo sofinanciranja programskih vsebin medijev za leto 2013 zahtevala poslanska skupina SDS. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje pa se bo v četrtek sestal kar na dveh sejah. Na nujni se bo lotil vladne novele zakona o vinu (skrajšani postopek), na redni pa bo pregledal realizacijo sklepov odbora.

Novela zakona o vinu, ki je del vladnega programa v boju zoper sivo ekonomijo, je namenjena povečanju deleža prijave pridelka vina in omejevanju nelojalne konkurence registrirani pridelavi. Novela širi pristojnosti vinarskih inšpektorjev na nadzor nad prometom z vinom v gostinskih obratih.

V petek se bosta sestala odbor za zadeve EU ter odbor za infrastrukturo in prostor. Slednji se bo lotil druge obravnave energetskega zakona, ki ureja področje energetike in energije ter v pravni red vnaša določbe evropskih direktiv, ki urejajo področja trga z energijo ter spodbujanja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov. Odbor za zadeve EU pa se bo posvetil pripravam na zasedanja svetov EU za konkurenčnost, za zunanje zadeve (trgovina), za promet, telekomunikacije in energijo ter za pravosodje in notranje zadeve, ki bodo v prvih dneh decembra.

Deli novico: