KOPRSKI SVETNIKI POTRDILI UKREPE V ČASU KORONAKRIZE: Sprostili tudi proračunsko rezervo

Koper

Občinski svet Mestne občine Koper je na izredni seji potrdil ukrepe za blažitev posledic epidemije covida-19, ki jih je sprejel župan Aleš Bržan. Za boj z virusom je sprostil tudi proračunsko rezervo za leto 2020. Sredstva bodo porabili za nabavo zaščitne opreme in izvajanje drugih nujnih aktivnosti v času epidemije.

Fotografija je simbolična, svetniki so namreč zaradi zaščitnih ukrepov izvedli dopisno sejo in se niso zbrali v dvorani.

Po sprejetem odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 je za izvajanje zaščitnih ukrepov in ukrepov za odpravo posledic epidemije zagotovljenih 237.866 evrov.

Do zdaj je občina po sklepu župana 50.000 evrov že namenila za nakup zaščitnih sredstev za izvajalce različnih dejavnosti in za pripravo paketov pomoči za otroke in starostnike. S sprostitvijo proračunske rezerve bo lahko za nakup zaščitne opreme namenila dodatnih 80.000 evrov, za pripravo paketov pomoči za ranljive skupine 75.000 evrov, preostali del sredstev pa bo namenila drugim nujnim ukrepom, so sporočili z občine.

Potrjeni interventni ukrepi za blažitev posledic epidemije sicer predvidevajo, da bodo starši otrok, ki so vključeni v vrtce, za čas njihovega zaprtja v celoti oproščeni plačila teh stroškov, da bodo med 16. marcem in 30. aprilom plačila stroškov najemnine oproščena vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin plačila občinske takse oproščeni za čas od 15. marca do 30. maja.

Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju mestne občine, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in delni prenos plačila teh obveznosti v leto 2021.

Svetniki so se seznanili še s sklepom o začasnem zadržanju izvrševanja občinskega proračuna za leto 2020, ki predvideva, da občina v naslednjih 45 dnevih ne bo prevzemala novih obveznosti in vodila postopkov javnih naročil. Izjema bodo postopki, vezani na ukrepe preprečevanja in odprave posledic izrednih razmer ter druge nujne obveznosti. V tem času bo financiranje javnih zavodov in krajevnih skupnosti omejeno na 90 odstotkov mesečne višine financiranja, so še sporočili.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Alen |  27 .03. 2020 ob  15: 19
-3
No g. Počivavšek sedaj vidite pregovor kdor se smeje se najslajše smeje! Preveč ste se smejali in kaj ste iskali ste dobili! Vsega lepega je enkrat konec! Pač je tako morali bi prej vedeti da niste sposobni za ta položaj tako kot Marsu kdo v Vladi! Sprijaznite se in srečno drugje mogoče v kakšnem podjetju za 8 ur dela, da vidite delavce kako trpijo v tej situaciji!
galeb |  27 .03. 2020 ob  07: 18
Po 13 dneh karantene končno tudi MOK... meglio tardi che mai... ci voleva tanto pero`...
kjessi |  26 .03. 2020 ob  22: 43
Dajmo priznat, da je bivši župan dal pobudo za sklic seje in je predlagal vrsto ukrepov.
frikofrkic |  26 .03. 2020 ob  21: 40
Tine, pesek v oči bo metal jutri tvoj bivši župan, ki bo nakladal, kako bi sam zapodil virus s avojim nosom... Zakon o kavnih financah:
49. člen
(Proračunska rezerva občine)
(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

(3) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

(4) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
Tine |  26 .03. 2020 ob  20: 24
Metanje peska v oči