ROBERT FAKIN: "Politična kombinatorika ne sme vplivati na pridelavo hrane v Istri"

Koper

Kmetijska zadruga (KZ) Agraria Koper, ki združuje pridelovalce hrane v slovenski Istri, je očitno postala sredstvo za medstrankarsko politično preigravanje v Občini Izola. Objave v medijih in na družbenih omrežij nas predstavljajo v nekoliko čudni in izkrivljeni luči, zato se čutimo dolžne in odgovorne podati istrski javnosti, predvsem izolski, temeljitejše pojasnilo o naših načrtih in snovanjih za utrditev naše vloge, ki jim v teh časih, ko se izkazuje pomen samooskrbe s hrano, velja nameniti bolj poglobljeno pozornost.

Robert Fakin

Leta 2014 se je KZ Agraria prijavila na razpis Občine Izola za najem vrtnarije Cedra v stečaju. Ob sklenitvi pogodbe smo bili primorani odkupiti tudi terjatve, ki so jih imeli upniki do Cedre, ob neuporabnem rastlinjaku tudi vsa osnovna sredstva, potrošni material ter razno vegetacijo in sadike, ki so bile posajene na parceli. Vse to je bilo brez tržne vrednosti, v stečajni masi pa knjigovodsko precenjeno. Iz nam neznanega razloga smo morali na željo občine za nekaj dni odstraniti rastlinjak ter ga ponovno namestiti, kar je razvidno iz priloženih slik. To je logično prineslo znatne stroške, saj smo bili že pred začetkom poslovanja v minusu za približno 20.000 evrov.

V času od propada Cedre do ponovnega razpisa za najem je sosed kamnosek oddal del svojih prostorov cvetličarki, ki je odprla prodajalno na samem vhodu na pokopališče. Ko smo izpostavili ta problem konkurence na lokaciji, smo dobili odgovor, da je cvetličarka tam 'na črno' in da se bo z našim prihodom umaknila, kar pa je bilo daleč od resnice. Omenjena prodajalna je obratovala in nam konkurirala vse do lanskega leta, ko smo se v KZ Agraria odločili, da cvetličarko zaposlimo pod pogojem, da zapre svojo prodajalno.

Stroški najemnine (1600 evrov na mesec), plačilo NUZS  (7300 evrov letno), stroški dela najmanj petih zaposlenih ter ostali obratovalni stroški so na lokaciji v Izoli tolikšni, da nam je onemogočeno pozitivno poslovanje. Poslovna enota posluje vsa leta s slabim rezultatom in glede na sedanjo situacijo bi bilo iluzorno pričakovati, da bo prišlo do nekega poslovnega razcveta, ko in če se bo sedanja kriza umirila. Od leta 2014 smo Občini Izola plačali prek 120.000 evrov najemnin, prek 40.000 evrov za NUZS, komunalnemu podjetju pa dodatnih 40.000 evrov za ostale stroške. Dejavnost, ki jo tam izvajamo, je deficitarna, zato ne omogoča visokih dobičkov, ampak zgolj ohranitev delovnih mest in preživetje.

V želji po izboljšanju poslovanja, kakovostnejši ponudbi ter dobrem servisu za Izolane, smo v lanskem letu vložili znatna sredstva ter posodobili montažni objekt. Ta je še vedno nefunkcionalen brez steklenjaka, ki ga želimo postaviti namesto dotrajanega, razpadajočega in celo nevarnega obstoječega. Kakovost vrtnarije in cvetličarne je namreč pogojena tudi z ohranjanjem konstantne temperature, ki je lahko optimalna samo v primernem prostoru. V mrzlem času smo primorani seliti vse občutljive rastline v druge enote, kjer lahko zagotovimo primerno temperaturo za njihov obstoj in rast. To osiromaši ponudbo v izolski prodajalni ter vpliva na končni prodajni rezultat. V želji po postavitvi novega, modernega steklenjaka želimo konkurirati na EU razpisih, vendar vemo, da bomo zavrnjeni, ker je glavni pogoj lastništvo ali stavbna pravica na parceli, kjer bi stal sofinancirani objekt. Mi smo na njej zgolj najemniki.

KZ Agraria je poleg ostalih nepremičnin v slovenski Istri tudi lastnik parcele v industrijski coni v Izoli ter dveh stavbnih parcel ob cesti proti izolski bolnišnici. V preteklosti je tedanje vodstvo z zunanjimi investitorji načrtovalo na parceli v industrijski coni izgradnjo poslovne stavbe z vkopano garažo z 80 parkirišči, v dveh etažah pa poslovne prostore, pisarne in trgovine. V ta namen je bil prilagojen prostorski akt, zato ima parcela načrtovano direktno povezavo z obvoznico, ki bo potekala za Drogino tovarno in bo spajala krožišči pri Petrolu in na Kajuhovi.

Ker poslanstvo kmetijske zadruge ni gradnja in trženje objektov, smo pretekle načrte opustili ter občini predlagali zamenjavo parcel. Zavedamo se, da je naša nepremičnina tržno unovčljiva takoj. Ob njeni morebitni prodaji bi na prostem trgu zanjo iztržili zagotovo znatno več kot preračunano dobimo s predlagano menjavo za del parcele med pokopališčem in nogometnim igriščem, poleg mrtvašnice in brez lastnega vhoda.

A naše vodilo niso zgolj finance. Smo kmetijska zadruga, ki povezuje kmete in potrošnike v slovenski Istri. Zato želimo kljub slabim dosedanjim poslovnim rezultatom, z njihovim izboljšanjem v spremenjenih pogojih, nadaljevati zgodbo, ki smo jo pričeli pred šestimi leti in so jo Izolani zelo dobro sprejeli, saj cenijo našo ponudbo in trud zaposlenih. Ker smo prepričani, da se naša dejavnost nemoteče umešča v tisti del Izole tudi ob morebitni razširitvi pokopališča, smo med drugim pristali na znižanje ocenjene vrednosti naše parcele v industrijski coni za 12 odstotkov. Spoštujemo razvojne smernice Izole in se vidimo kot del prihodnosti občine, zato se bomo tudi v bodoče - tako kot doslej - prilagajali morebitnim spremembam na tem področju.   

Žal pa ugotavljamo, da je poslovanje pod sedanjimi pogoji in brez dodatnih investicij nemogoče. A v investiranje smo pripravljeni le na nepremičnini v lasti KZ Agraria, torej posredno v lasti istrskih kmetov, ki so ustanovitelji zadruge.

Če bo prišlo do realizacije predlagane zamenjave in s tem do znižanja obratovalnih stroškov, bomo takoj odstranili propadajoči steklenjak ter v najkrajšem času postavili novega, ki bo spojen s sedanjim objektom in bo omogočal razstavo ter ponudbo vsega sadnega in cvetličnega materiala, kar kupci iz izolske občine želijo in potrebujejo.

V sodelovanju s Komunalo Izola smo nedavno uredili vhod do skupnih objektov, v načrtu pa imamo dodatno sanirati okolico.

Skupaj z našimi zadružniki, ki tvorijo hrbtenico pridelave zelenjave in sadja v slovenski Istri in s katerimi kupcem v naših trgovinah zagotavljamo kakovostno domačo hrano, želimo biti karseda blizu vsem potrošnikom iz slovenske Istre. V sedanjem času, ko se krhajo uvozne poti cenene hrane, se domača pridelava hrane izkazuje kot strateška dejavnost. Stabilna preskrba s kakovostno in zdravo hrano je standard, ki ni samoumeven, za njegovo zagotavljanje pa bodo morali politika in drugi dejavniki na vseh ravneh, še kako strniti vrste. Zato politične igrice ne smejo vplivati na pridelavo hrane v Istri!

Upamo, da bomo v Občini Izola še naprej pisali zgodbo o kmetijski zadrugi, ki povezuje pridelovalce in potrošnike. Če do predlagane zamenjave zemljišč, ki bi omogočila naš razvoj in normalno poslovanje v Izoli, ne bo prišlo, bomo zemljišča v naši lasti, ki so predmet menjave, primorani ponuditi v prodajo najboljšim ponudnikom, da bomo lahko razvijali našo osnovno dejavnost na drugih lokacijah v slovenski Istri.