REZULTATI JAVNOMNENJSKE RAZISKAVE: Luka Koper je ugledna, uspešna in družbeno odgovorna soseda

Koper

Luka Koper je za Mestno občino Koper in Občino Ankaran najpomembnejša soseda, saj letno nameni v oba proračuna skupaj več kot 10 milijonov evrov, s svojo prisotnostjo pa vpliva na življenje lokalnega prebivalstva. Že od leta 2010 zato v družbi izvajajo raziskavo javnega mnenja, s katero želijo ugotoviti, kakšno je mnenje ljudi o vplivu koprskega pristanišča, družbeni vlogi, ki jo ima, uspešnosti ter ugledu družbe.

Anketo za leto 2022 je izvedla specializirana agencija Parsifal, v njej je sodelovalo skupno 465 prebivalcev koprske občine (KS Bertoki, KS Hrvatini, KS Koper-center, KS Semedela, KS Žusterna, KS Za gradom in KS Olmo-Prisoje) in ankaranske občine.

Skoraj 90 odstotkov meni, da je Luka Koper zelo uspešno in ugledno podjetje

Na vprašanje "Kako ocenjujete ugled Luke Koper" je 84 odstotkov anketirancev odgovorilo, da gre za zelo ugledno oziroma ugledno podjetje. Prav tako večina tistih (86 odstotkov), ki so sodelovali v anketi, meni, da je Luka Koper uspešna gospodarska družba. Povprečna ocena (na lestvici od 1 do 5) znaša 4,32. Tudi tokrat so anketirance vprašali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvijo, da Luka Koper ustreza kriterijem družbeno odgovornega podjetja. Kar 80 odstotkov vprašanih meni, da ustreza ali popolnoma ustreza.

Potniške ladje, ki vplujejo v Luko Koper, so ena od stičnih točk pristanišča in mesta. Gradnja novega potniškega terminala je tako v interesu Luke Koper kot lokalne skupnosti.

Polovica anketiranih: "Luka Koper zelo dobro skrbi za varovanje okolja"

50 odstotkov vseh vprašanih je mnenja, da Luka Koper precej ali zelo dobro skrbi za varovanje okolja. Kot največjega onesnaževalca so prepoznali cestni promet (28 odstotkov vprašanih), sledi pristaniška dejavnost (25 odstotkov), za katero je še v lanskem letu 12 odstotkov več vprašanih menilo, da najbolj onesnažuje okolje. Na tretjem mestu je lokalna industrija (8 odstotkov), nekaj odstotkov anketirancev je kot največjega onesnaževalca ocenilo ostale dejavnosti, industrijo v Trstu in kurišča.  

Le četrtina vprašanih meni, da je pristaniška dejavnost največji onesnaževalec v okolju.

Kateri pa so po mnenju naših sosedov največji negativni vplivi pristaniške dejavnosti na okolje? 41 odstotkov jih meni, da je to hrup, 39 odstotkov vprašanih je ocenilo, da je to prah (39 odstotkov), sledijo vpliv na morje (24 odstotkov), svetlobno onesnaževanje (18 odstotkov), povečanje cestnega prometa (15 odstotkov) in ogrožanje rastlinskih in živalskih vrst (9 odstotkov).

Gospodarski pomen Luke Koper in prispevek v lokalno okolje

Anketirance smo vprašali tudi za mnenje, koliko Luka Koper prispeva h gospodarskemu razvoju države. Velika večina anketirancev (73 odstotkov) je odgovorila veliko/zelo veliko. V primerjavi z 2021 je ta odstotek za 6 odstotkov nižji. 20 odstotkov anketiranih ve, da Luka Koper prispeva 10 milijonov evrov v proračun Mestne občine Koper in Občine Ankaran iz naslova koncesije in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Večina vprašanih (44 odstotkov) meni, da je znesek ravno pravšnji, 18 odstotkov (v 2021 21 odstotkov) pa, da bi morala prispevati več.

Luka Koper podpira mnoštvo kulturnih projektov, Simfonija Kopra v soju žarometov luških žerjavov je eden večjih in bolj odmevnih.  

Polovica anketirancev je tudi mnenja, da je znesek v višini 1,3 milijona evra, ki ga je Luka Koper namenila sponzorstvom in donacijam, ravno pravšen. Da je prenizek, jih meni 27 odstotkov. Glede projektov, ki jih Luka Koper podpira v lokalnem okolju, jih je večina naštela šport na splošno, omenili so še lokalne FC Koper, odbojkarski in rokometni klub ter kulturo.

Podpora razvojnim projektom in informiranost

69 odstotkov vprašanih je seznanjenih z načrti za podaljšanje pomolov oz. širitev pristanišča v zaledje. Od teh se jih z načrti strinja 76 odstotkov (lani 72 odstotkov). Anketiranci se strinjajo (58 odstotkov) s podaljšanjem severnega dela prvega pomola, s podaljšanjem drugega pomola (58 odstotkov), manj kot polovica (44 odstotkov) pa se strinja s širitvijo pristanišča na Ankaransko bonifiko.

Ena največjih investicij v minulih letih je bilo podaljšanje prvega pomola. Potem ko je Luka Koper zaključila južni del in tam že skladišči kontejnerje, bo v tem letu začela urejati še severni del.

Po mnenju anketirancev najbolj (20 odstotkov, v 2021 17 odstotkov) verodostojne informacije v zvezi s poslovanjem in načrti pristanišča podajajo prijatelji in znanci, sledijo predstavniki Luke Koper (18 odstotkov, v 2021 29 odstotkov), mediji (17 odstotkov) in neodvisni strokovnjaki (12 odstotkov).