RAČUNSKO SODIŠČE PRIMORSKI OBČINI IZREKLO NEGATIVNO MNENJE: Ugotovljene nepravilnosti pri pripravi proračuna, oddajanju prostorov v najem in javnih razpisih

Slovenija

Računsko sodišče je v reviziji poslovanja za leto 2019 občini Hrpelje-Kozina izreklo negativno mnenje, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili. Med drugim so ugotovili nepravilnosti pri pripravi proračuna, oddajanju prostorov v najem in javnih razpisih. Na občini pojasnjujejo, da so nepravilnosti že odpravili.

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Hrpelje-Kozina v letu 2019 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere za prevoze učencev osnovne šole, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje.

Računsko sodišče je med drugim ugotovilo, da je občina porabila več sredstev, kot je bilo dopustno v obdobju začasnega financiranja. "Izplačala je več, kot je imela načrtovano na proračunskih postavkah, ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, ni vzpostavila sistema spremljanja prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov," so navedli na računskem sodišču. Občini so prav tako očitali, da ni vzpostavila ustrezne evidence o izdanih sklepih o prerazporeditvah.

Nepravilnosti so zaznali tudi pri oddajanju najemnih prostorov, za katere občina ni imela veljavnega načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem. V štirih primerih so namreč ugotovili, da občina pred sklenitvijo neposredne najemne pogodbe ni objavila namere o oddaji stvarnega premoženja, v osmih primerih oddaje prostorov pa ni imenovala skrbnika pravnega posla oziroma ga ni določila v pogodbi.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da občina dveh ponudb, ki sta presegli zagotovljena sredstva v proračunu, ni izločila kot nedopustnih. V nadaljevanju pa so ugotovili še, da je občina brez javnega razpisa nekaterim ustanovam dodelila finančna sredstva za izvajanje kulturnih programov in projektov. Prav tako so brez javnega razpisa razdelili sredstva trem nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja.

V zaključku revizijskega poročila je računsko sodišče Občini Hrpelje-Kozina podalo še priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med samim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti.

Občina že odpravila nepravilnosti 

Kot so v odzivu pojasnili na občini, so v skladu s priporočili uredili transferje društvom in drugim neprofitnim organizacijam, priporočila implementirali na področje prodaje in oddaje nepremičnin ter sprejeli ukrepe za boljše načrtovanje prihodkov in odhodkov. Enako bo odslej v skladu s priporočilom računskega sodišča za dodelitev jubilejnih prejemkov društev potreben razpis, podobno kot za redno financiranje programov delovanja društev, v skladu s pravilnikom in razpisno dokumentacijo.

V nadaljevanju so pojasnili še, da je občina kljub izbiri izvajalcev, ki so v okviru javnih razpisov ponudili najnižjo ceno, uspela zagotoviti izvajanje investicij po ceni, nižji od projektantske, a je zaradi nujnosti izvedbe investicij v letu 2019 presegla načrtovano realizacijo. "Kljub začasni nelikvidnosti v drugi polovici leta 2019, je Občina Hrpelje-Kozina poravnala vse zapadle obveznosti in jih od takrat poravnava v zakonsko predvidenem roku," so še sporočili z občine.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija