POTREBUJETE POMOČ PRI ZAGONU PODJETNIŠTVA? Da ideja ne bo propadla in bo pravilno zaščitena, se obrnite na Center za prenos znanja in tehnologij

Slovenija

Center za razvoj in prenos znanja (Univerza na Primorskem, Fakulteta za management) je usmerjen v krepitev sodelovanja raziskovalnih inštitutov univerze z gospodarskimi subjekti in namenjen komercializaciji raziskovalnih dosežkov ter znanja raziskovalcev v okviru skupnih aplikativnih projektov in drugih oblik sodelovanja. Krepitev sodelovanja poteka v obliki različnih storitev, ki so na voljo tako raziskovalcem kot podjetjem.

S čim se Center za prenos znanja in tehnologij (UP FM CRPZ) ukvarja?

Center za razvoj in prenos znanja (Univerza na Primorskem, Fakulteta za management) je usmerjen v krepitev sodelovanja raziskovalnih inštitutov univerze z gospodarskimi subjekti in namenjen komercializaciji raziskovalnih dosežkov ter znanja raziskovalcev v okviru skupnih aplikativnih projektov in drugih oblik sodelovanja.

Krepitev sodelovanja poteka v obliki različnih storitev, ki so na voljo tako raziskovalcem kot podjetjem. Kot član mreže Enterprise Europe Network ponuja malim in srednje velikim podjetjem informiranje, svetovanje in pomoč na področjih mednarodnega poslovnega sodelovanja, inovacij, prenosa znanja in tehnologij ter sodelovanja v programih EU.

Poleg tega je ena poglavitnih dejavnosti centra tudi izvajanje storitev prenosa tehnologij in inovacij iz znanstveno-raziskovalnih sfer v gospodarski oz. podjetniški sektor ter prenosa tehnologij med tujimi in slovenskimi podjetji na evropskem trgu. V podporo temu organizira delavnice na temo varovanja in zaščite intelektualne lastnine ter svetuje podjetjem in raziskovalcem glede najprimernejših postopkov zaščite njihove intelektualne lastnine.

Center je usmerjen in specializiran za svetovanje, podporo in pomoč podjetnikom ter raziskovalcem, ki se vključujejo v raziskovalno-razvojne projekte programov EU, kot tudi za povezovanje članic Univerze na Primorskem v konzorcije s slovenskimi podjetji pri prijavah na nacionalne razpise ali razpise EU za aplikativne raziskovalno-razvojne projekte.

Cilj in poslanstvo centra je s celovito ponudbo podpornih storitev, na čelu z aktivnostmi prenosa in trženja tehnološkega znanja Univerze na Primorskem, ustvarjati povezave in učinkovito sinergijo za sodelovanje univerzitetnih izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih kapacitet z gospodarskimi subjekti, ki temelji na potrebah in povpraševanjih gospodarstva in se uresničuje v obliki skupnih aplikativnih raziskovalno-razvojnih projektov z uporabnimi rešitvami, prenosom tehnologij na podlagi povpraševanj podjetij ter skupaj proizvedenimi inovativnimi izdelki ali storitvami.

Kako se aktivnosti centra dopolnjujejo z ostalimi aktivnostmi spodbujanja in poučevanja podjetništva na UP?

V centru se usmerjamo v identifikacijo inovacij, zaščito le-teh in komercializacijo znanja in inovacij iz akademske sfere v gospodarstvo, obenem pa organiziramo izobraževanja in usposabljanja ter predavanja na temo intelektualne lastnine in njene zaščite, ki igra ključno vlogo dandanes tudi pri podjetniškem udejstvovanju.

Ta znanja vsekakor pridejo prav tudi študentom, ki razmišljajo o morebitni podjetniški poti. Nadalje so na centru projekti usmerjeni tudi v spodbujanje podjetništva med mladimi, omogočanje podjetniških usposabljanj v tujini, bolj znani pod nazivom Erasmus za mlade podjetnike. Na ta način so študentom, ki razmišljajo o vstopu v podjetništvo, omogočena usposabljanja pod taktirko izkušenih podjetnikov v tujini, študenti pa se lahko učijo iz njihovih izkušenj in seveda napak ter tako nadgradijo svojo prvotno idejo.

Kateri so trenutno glavni projekti centra?

Glavni projekti centra so usmerjeni v identifikacijo inovacij, zaščito le-teh in komercializacijo znanja in inovacij iz akademske sfere v gospodarstvo. Nadalje so projekti usmerjeni v spodbujanje podjetništva med mladimi, omogočanje podjetniških usposabljanj v tujini, ponujanje podjetniških podpornih aktivnosti za internacionalizacijo uveljavljenih podjetij. Trenutno glavni projekti centra so:

KTT2.0 - Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo. Projekt je namenjen spodbujanju prenosa inovacij in tehnologij iz javnih raziskovalnih zavodov v slovensko gospodarstvo. Center želi v tem kontekstu identificirati tehnološke in netehnološke inovacije/izume raziskovalcev UP, ki nastajajo v okviru raziskovalnih projektov in raziskovalce spodbuditi k postopku zaščite intelektualne lastnine (patentne prijave, idr.) ter v kasnejši fazi spodbuditi možnost komercializacije zaščitenih izumov.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – projekt evropske podjetniške podporne mreže, ki omogoča uveljavljenim slovenskim podjetjem brezplačne podjetniške podporne storitve za internacionalizacijo, prenos tehnologij in inovacij ter vključevanje MSP v mednarodne raziskovalno-razvojne projekte.

OPEN EYE 11 – projekt programa Erasmus za mlade podjetnike spodbuja podjetništvo med mladimi in prenos podjetniškega znanja. Bodočim in mladim slovenskim podjetnikom omogoča podjetniško usposabljanje pri izkušenih podjetnikih v tujini s ciljem, da si pridobijo potrebna podjetniška znanja in veščine za uspešen zagon ali uspešnejše vodenje njihovega podjetja.

WE4SMESLO5 – projekt omogoča uveljavljenim in inovativno usmerjenim podjetjem brezplačno izvedbo analize inovacijskih kompetenc v podjetju, upravljanja z inovacijami ter krepitev zmogljivosti za upravljanje z inovacijami v podjetju.

Kako je korona kriza vplivala na delovanje centra?

Korona kriza je seveda vplivala tudi na delovanje centra v določeni meri. Zaustavljene ali prekinjene so bile določene projektne aktivnosti kot so obiski podjetij, organizacija poslovnih dogodkov in B2B srečanj, podjetniška usposabljanja oz. izmenjave ipd., vseeno pa smo v večini lahko nadaljevali s projektnimi aktivnostmi in določene aktivnosti prilagodili trenutnemu času ter jih prenesli v virtualno okolje (virtualni poslovni dogodki, virtualna B2B srečanja).

Na svoji poslovni poti pomagate tudi mladim podjetnikom. Lahko poveste kaj več o tem.

Mladim skušamo pomagati v zelo zgodnji fazi, ko šele razmišljajo o tem ali bi se odločili za poslovno pot ali so v začetku le-te. V določeni meri jim pomagamo razvijati poslovno idejo in pripraviti poslovni načrt, ob tem nudimo tudi možnost sodelovanja v programu Erasmus za mlade podjetnike.

V okviru tega programa lahko izkoristijo priložnost, da se odpravijo na podjetniško usposabljanje k izkušenemu podjetniku v tujino, za obdobje od najmanj enega do največ šest mesecev in za to pridobijo ustrezno finančno podporo v obliki mesečnega pavšala.

Gre za mentorski tip usposabljanja, kjer se bodoči ali mladi podjetniki prek vključevanja v delo in projekte izkušenega podjetnika priučijo podjetniških veščin in pridobijo potrebno znanje, ki jim bo koristilo na njihovi podjetniški poti. Ob tem skupaj s podjetnikom gostiteljem še nadalje razvijajo svojo podjetniško idejo/produkt ali nadgrajujejo obstoječi poslovni načrt.

Končni cilj tega programa in usposabljanj je, da s pridobitvijo novih kompetenc in znanj postanejo boljši podjetniki, razvijejo boljše proizvode/storitve in postanejo dolgoročno uspešni podjetniki.

Nadalje mladim podjetnikom pomagamo pri prepoznavanju potencialnih tržno uspešnih inovacij, svetujemo glede patentibilnosti in strategije pravnega varstva intelektualne lastnine, pomagamo pri promociji inovacij in iskanju ustreznih partnerjev, svetujemo pri  pogajanjih ob sklenitvi pogodb o prodaji oz. licenciranju pravic intelektualne lastnine in izvajamo izobraževanja o pravnem varstvu in trženju intelektualne lastnine.

Katere so ključne napake, ki jih naredijo mladi, ki se spuščajo v podjetniške vode in kako lahko vaš center pri tem pomaga?

Med ključne težave, ki bi jih izpostavili, lahko omenimo zaljubljenost v poslovno idejo, za katero optimistično verjamejo, da je odlična in z gotovostjo verjamejo, da bo uspela. S tem je povezana druga napaka - ustvarjanje poslovne ideje (proizvoda ali storitve) v nerealnem okolju, v vakumu. Velikokrat mladi ne pomislijo ali si ne vzamejo časa, da bi ugotovili, če njihov izdelek ali storitev sploh koga zanima, če obstaja trg zanj/-o. Izrednega pomena je, da se idejo preveri, testira na trgu, pri potencialnih uporabnikih in le tem prilagodi.

Prototip tukaj vsekakor lahko odigra pomembno vlogo in pripomore k večjemu oziroma boljši možnosti uspeha. Tretja napaka je, da mladi dajejo preveliko težo dobri ideji, premalo pozornosti pa njeni izvedljivosti. Danes ni več problem nekaj narediti, temveč prodati. Zato se mora podjetnik bolj kot sami ideji posvetiti temu, kako bo svojo rešitev prodal strankam. Tu se zastavljajo vprašanja pravilnega segmentiranja trga, marketinga, prodajnih kanalov, pa tudi pri načrtovanju financ.

Velikokrat v poslovnih načrtih opažamo, da mladi precenijo predvidene prihodke in podcenijo predvidene stroške v prvih letih poslovanja. Pri tem jim velikokrat manjka podjetniškega znanja in izkušenj. Prav zato je tako zelo pomembno, da se zavedajo, da lahko podjetniške izkušnje pridobijo zgolj na način, da se podajo v svet podjetništva.

Prav tu jim lahko pomagamo na način, da jim ponujamo priložnost sodelovanja v programu Erasmus za mlade podjetnike, ki mladim lahko predstavlja poligon za testiranje poslovne ideje, za nadgrajevanje in izboljševanje le-te, za pripravo dobrega poslovnega načrta ter pridobitev potrebnih veščin, ki jim bodo pomagala prebroditi prva, najtežja leta poslovnega udejstvovanja.

Podjetniška ideja se lahko razvije v eno ali več oblik intelektualne lastnine, vendar je dokler obstaja zgolj v fazi ideje, ni mogoče zavarovati. Bistvenega pomena je, da bodoči podjetniki svojo idejo zavarujejo pravočasno, skozi posamezne faze nastajanja. Dokazati čigava je bila neka podjetniška ideja (ki obstaja zgolj kot miselni konstrukt), je praktično nemogoče.

Da bi preprečili razkritje ideje nepooblaščenim osebam je vsem osebam, ki so vpletene v razvoj poslovne ideje potrebno pravočasno predložiti v podpis pogodbo o nerazkritju informacij (non-disclosure agreement, NDA) in tako preprečiti razkritje ideje ter si zagotoviti sodno varstvo.

V kateri smeri lahko pričakujemo nadaljnji razvoj centra, kakšna je vizija?

Center ima za nadaljnji razvoj načrte, želje in vizijo, da bo v prihodnosti predstavljal podporo ne le raziskovalcem in študentom Univerze na Primorskem, ampak tudi nudil dodatne storitve podjetjem. Zaenkrat lahko podjetja koristijo podjetniške podporne aktivnosti za internacionalizacijo. V načrtu imamo popis opreme in pa tudi izobraževanj, ki jih lahko raziskovalci in pedagogi celotne Univerze na Primorskem ponudijo podjetjem.

V tem letu bomo tudi izvedli natečaj, kjer bomo izbranim uveljavljenim in inovativno usmerjenim podjetjem brezplačno izdelali analize inovacijskih kompetenc, ki jim bodo v pomoč pri upravljanju z inovacijami ter krepitvi zmogljivosti za upravljanje z inovacijami v podjetju.

Še vedno bomo nudili pomoč in svetovanje ter usposabljanja s področja intelektualne lastnine in zaščite, okrepiti pa želimo vlogo centra v okolju, sodelovanje z gospodarstvom in povezovanje akademske sfere z gospodarstvom. V tem letu bo center oblikoval novo spletno stran, kjer bomo vse svoje aktivnosti predstavili bolje oziroma uporabniku bolj prijazno.

Za vse dodatne informacije in pomoč, so vam sodelavci CRPZ UP FM vedno na voljo na elektronskem naslovu info@crpz.upr.si.

Članek je pripravila skupina študentov 3. letnika Univerzitetnega dodiplomskega programa UP Fakultete za management: Saša Žavbi Kunaver, Charlotte Bandelj, Ajra Luznik, Katarina Bensa, Klemen Franjčić in Anes Rekić.