POMEMBNO PRIZNANJE LABORATORIJU INŠTITUTA ZA OLJKARSTVO ZRS KOPER: Postal je nacionalni referenčni laboratorij

Koper

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo (LAB-IZO) pri Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper izvaja preskuse za inšpekcijski nadzor oljčnega olja na slovenskem trgu od leta 2002. S svojim delom veliko pripomorejo, da slovenski potrošnik dobi kakovostno in predvsem nepotvorjeno oljčno olje. Dolgoletna prizadevanja so letos okronali z določbo Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je LAB-IZO imenovalo za nacionalni referenčni laboratorij (NRL) za področje kemije in senzoričnega preskušanja oljčnega olja.

Erika Bešter predstavlja zaposlenim na Uradu za meroslovje delovanje Laboratorija  Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper v novih prostorih Centra mediteranskih kultur. Laboratorij je popolnoma uničil požar in trenutno še vedno deluje v starih prostorih.

Uspešna pot LAB-IZO pri ZRS Koper se je začela leta 2002, ko je kmetijsko ministrstvo odločilo, da lahko inšpekcijski nadzor in strokovne naloge izvaja le javni zavod. Takratni zasebni laboratorij LABS d.o.o., Inštituta za ekologijo, oljčno olje in kontrolo, se je zato reorganiziral in akreditiral v sklopu ZRS Koper. S tem pa so bili podani temelji za izdajo še dveh odločb kmetijskega ministrstva. Z odločbo izdano spomladi 2004 je laboratorij postal organizacija za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja in preskusni laboratorij za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja. Kot imenovani laboratorij izvajajo preskuse za inšpekcijski nadzor oljčnega olja na slovenskem trgu, s tem pa odločilno pripomorejo, da do slovenskega potrošnika pridejo kakovostna in predvsem nepotvorjena oljčna olja.

Naslednji pomemben dosežek je sledil leta 2009, ko so bili imenovani za nosilca nacionalnega etalona za množino snovi. S tem priznanjem so se jim odprla vrata v mednarodni meroslovni prostor. Letos so prejeli še eno pomembno priznanje, saj je kmetijsko ministrstvo določilo laboratorij kot nacionalni referenčni laboratorij (NRL) za področje kemije in senzoričnega preskušanja oljčnega olja. Referenčni laboratoriji so pomembni akterji pri zagotavljanju varnosti živil. Uradni nadzor živil mora temeljiti na analitskih, preskusnih in diagnostičnih metodah, ki izpolnjujejo najsodobnejše znanstvene standarde ter zagotavljajo točne, zanesljive in primerljive rezultate v celotni EU. Zato je treba nenehno izboljševati metode, ki jih uporabljajo uradni laboratoriji, ter kakovost in enotnost analitskih, preskusnih in diagnostičnih podatkov, ki jih ustvarijo.

Katja Fičur pri delu v sodobno opremljenem Laboratoriju Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper v novih prostorih Centra mediteranskih kultur.

V ta namen Evropska komisija določi referenčne laboratorije EU, posamezne države pa nacionalne referenčne laboratorije na vseh področjih, na katerih so potrebni natančni in zanesljivi analitski, preskusni in diagnostični rezultati. Delovanje NRL obsega visoko strokovno in svetovalno dejavnost. NRL skrbi na različne načine, da se za uradni nadzor uporabljajo le najnovejše metode, ustrezni reagenti in oprema. Pomemben segment dela je spremljanje najnovejših raziskovalnih dosežkov, s katerimi seznanjajo vse svoje osebje in skrbijo za prenos znanja na uradne laboratorije. Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) zagotavljajo strokovno in znanstveno pomoč za izvajanje večletnih nacionalnih načrtov nadzora in drugih usklajenih programov uradnega nadzora.

NRL mora delovati nepristransko in ne sme biti v nikakršnem nasprotju interesov. Strokovno in podporno osebje je ustrezno kvalificirano in usposobljeno, pozna mednarodne standarde in prakse ter pri delu upošteva najnovejše raziskovalne dosežke. Laboratorij mora imeti infrastrukturo in sodobno opremo, ki jo potrebuje za opravljanje dodeljenih nalog. LAB-IZO je z dolgoletnimi uspešnim delom dokazal, da kljub številnim oviram in težavam, ki jih je moral premagati v preteklih letih, izpolnjuje vse zahteve in zmore izvajati tudi najzahtevnejše aktivnosti na področju analize oljčnega olja. UVHVVR je prepoznal njegovo kakovost in željo po sodelovanju pri nadzoru oljčnega olja, zato je LAB-IZO za obdobje petih let imenovalo za nacionalni referenčni laboratorij.