OBČINA IZOLA PROJEKTNI PARTNER EUSAIR: Na forum prihaja 300 udeležencev, še 700 ga bo spremljalo prek spleta

Izola

EUSAIR je strategija EU za jadransko-jonsko regijo, ki naslavlja skupne izzive regije in krepi sodelovanje deležnikov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Strategijo je Evropska komisija sprejela leta 2014, s čimer je postala tretja makroregionalna strategija v EU in vključuje devet držav (Slovenija, Hrvaška, Grčija, Italija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija in Severna Makedonija). S strani Slovenije je za projektnega partnerja imenovana Občina Izola.

Sloveniji je tako zaupana glavnina projektnih nalog, ki je na eni strani usmerjena v neposredno operativno in administrativno podporo članom Upravljavskega odbora EUSAIR in koordinatorjem Tematskih usmerjevalnih skupin na ravni osmih držav EUSAIR ter informiranje in komuniciranje EUSAIR, kar je naloga vodilnega partnerja - Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Občina Izola kot projektni partner pa nudi podporo nacionalnim članom Tematskih usmerjevalnih skupin s posebnim poudarkom na stebru Okolje, kjer naloge med drugim zajemajo podporo pri pripravi konceptov strateških (makroregionalnih) projektov, podporo pri monitoringu ter poročanju in evalvaciji EUSAIR. Prav tako nudi informacije in podporo ostalim deležnikom na področju modre rasti, povezljivosti in trajnostnega turizma, kar so tudi, poleg kvalitete okolja, glavni stebri strategije.

 

Med 1. junijem 2020 in 31. majem 2021 predseduje strategiji EUSAIR Slovenija, nosilna tema predsedovanja pa je zeleno povezovanje, saj Slovenija skupaj z BiH koordinira steber kakovosti okolja. Njegov cilj je izboljšanje kakovosti življenja na obali ob skupnem morju s konkretnimi ureditvami in uveljavitvijo režimov, ki temeljijo na upoštevanju ekosistemskih storitev obale in morja v jadransko-jonski regiji.

Akcijski načrt predvideva vsa razpoložljiva evropska, mednarodna, državna in zasebna finančna sredstva. Regulativni okvir za Evropske strukturne in investicijske sklade (ESI skladi) za obdobje 2014-2020 in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) omogoča sredstva in širok nabor orodij in možnosti tudi za države, ki niso članice EU.

Ob upoštevanju, da bo makroregionalna strategija neposredno prispevala k nacionalnim ciljem in bo s tem postala sestavni del nacionalnih, regionalnih in lokalnih strategij, obstaja tudi možnost koriščenja različnih obstoječih virov financiranj, poleg EU.

dr. Mitja Brecelj

Dosedanje dosežke stebra Kvaliteta okolja EUSAIR in prihodnje aktivnosti so na novinarski konferenci predstavili dr. Mitja Brecelj, so-koordinator stebra Kvaliteta okolja znotraj EUSAIR, mag. Iztok Škerlič, EUSAIR Facility Point Izola, mag. Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka za makro-strategije v Sloveniji in članica Upravnega odbora EUSAIR, in Ivana Stojanović z Ministrstva za ekologijo, prostor in urbanizem Črne gore.

Primeri projektov znotraj tretjega stebra kvalitete okolja so: ASOSCoP-meddržavni načrt za odziv v sili v primeru nesreče na morju, PET HAB ECO-varovanje in povečanje naravnih habitatov in ekosistemov na kopnem, 3MPS-monitoring in upravljanje zaščitenih morskih vrst in ICZM&MSP-razvoj trajnostnega upravljanja obalnih in morskih območij.

Prvi ASOSCoP je jadransko-jonski regionalni akcijski načrt ob izrednem razlitju nafte v Jadranskem morju. Načrt bi lahko preprečil možnost naravne katastrofe v primeru razlitja nafte in drugih podobnih nesreč. Projektni koncept je razvit v okviru stebra Kvaliteta okolja Strategije EU za jadransko-jonsko regijo.

Čezmejni načrt varovanja in povečanja naravnih habitatov in ekosistemov na kopnem predvideva vzpostavitev zelenega koridorja, da bi zagotovil izboljšanje in ohranjanje naravnih habitatov in ekosistemov s posebno povezavo med modrimi (morskimi) in zelenimi koridorji oziroma zelenimi infrastrukturami.

Projektni koncept 3MPS bi spodbudil varovanje ogroženih zaščitenih morskih vrst pred onesnaževanjem in ekonomskimi vplivi človeka na območju jadransko-jonske regije. ICZM&MSP pa predvideva spodbujanje trajnostne rasti Jadransko-jonske regije z implementacijo integralnega upravljanja obalnih območij (ICZM) ter pomorskega prostorskega načrtovanja (MSP) kot prispevek k skupnemu regionalnemu načrtovanju ICZM po Barcelonski konvenciji.

Glavna tema slovenskega predsedovanja EUSAIR je zelena integracija. Prva prednostna naloga je izboljšati kakovost življenja na obali ob skupnem morju s konkretnimi dogovori in z izvajanjem režimov, ki temeljijo na spoštovanju obalnih in morskih regij ekosistemske storitve.

Ta cilj je mogoče doseči le s proaktivnim sodelovanjem vseh deležnikov, vključenih v načrtovanje okolja, zaščito in trajnostno rabo prostora v primeru jadranske ekoregije, kot tudi v postopkih priprave prostorskih načrtov na vseh ravneh (strateški, regionalni in občinski ravni), in s povezovanjem, izmenjavo in ustvarjanjem sinergij med vsemi štirimi makroregionalnimi strategijami.

mag. Iztok Škerlič

Slovensko predsedstvo pomembno zaznamuje tudi dejstvo, da EUSAIR nagovarja izzive pandemije covid-19. Prva tovrstna izmenjava mnenj se je zgodila med Tednom sredozemske obale septembra 2020. Ministri EUSAIR so se dogovorili maja 2020, da morajo obnovitvene dejavnosti po krizi covida-19 voditi do "zelenega okrevanja" v duhu Zelenega sporazuma.

Veliko pozornosti je namenjeno tudi komunikaciji s ključnimi zainteresiranimi stranmi, pa tudi delu z mladimi na področju komunikacije in vidljivosti.

Forum v Portorožu bo potekal pod geslom "Ob obalah skupnega morja". Organiziran bo kot hibridni dogodek, ki bo omogočal tako osebne kot tudi virtualne izkušnje. 300 udeležencev se bo udeležilo dogodka v živo, 700 udeležencev pa se bo pridružilo na spletu.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija