IZOLSKI SVETNIKI POTRDILI ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE: Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri poslovanju

Izola

Na 10. redni seji so svetnice in svetniki med drugim potrdili zaključni račun Občine Izola za leto 2019 in se seznanili s poplavnim poročilom na območju občine. Lani je občina ustvarila 22,8 milijona evrov prihodkov oz. 90 odstotkov od načrtovanih in 20,9 milijona evrov odhodkov oz. 84 odstotkov od načrtovanih. Konec lanskega leta je imela občina 10,5 milijona evrov dolgoročnih finančnih obveznosti.

Uvodoma se je občinski svet seznanili z izdelanim hidrološko-hidravličnim elaboratom, ki je strokovna podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN) ter poročilom o poplavah v lanskem letu in protipoplavnih ukrepih.

Svetnice in svetniki so podali pozitivno mnenje na poslovno poročilo Javnega podjetja Komunala Izola. Kot izhaja iz obrazložitve, je podjetje v letu 2019 zastavljene cilje večinoma doseglo, pozitiven je tudi poslovni rezultat v višini 168.000 evrov.

Sprejeli so tudi spremenjen in dopolnjen pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj in bivalnih enot, s katerim se čas veljavnosti vrstnega reda prosilcev spremeni iz 12 na 24 mesecev od objave prednostne liste. Dvanajstmesečno obdobje je predstavljalo oviro pri delu v praksi, saj je občina oz. upravljavec stanovanj razpolagal s prostim stanovanjem, ki bi bilo primerno za oddajo, vendar ga ni mogel oddati, ker ni bilo veljavne prednostne liste.

Potrjen je bil tudi zaključni račun proračuna občine za leto 2019, iz katerega je razvidna 90-odstotna realizacija prihodkov (22,8 milijona evrov) v primerjavi z načrtovanimi in 84-odstotna realizacija odhodkov (20,9 milijona evrov) v primerjavi z načrtovanimi. V lanskem letu se je občina zadolžila za 1,3 milijona evrov, vrnjenih pa je bilo 1,05 milijona evrov. Konec lanskega leta je imela še 10,5 milijona dolgoročnih finančnih obveznosti. Največje investicije v preteklem letu so bile nakup zemljišča za izgradnjo kulturnega centra v višini 673.000 evrov, komunalno opremljanje Šareda v višini 800.000 evrov, zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov v višini 600.000 evrov in prenova podružnične šole v Kortah v višini 273.000 evrov.

Nadzorni odbor predstavil poročilo

Sledilo je poročilo nadzornega odbora občine za leto 2019 ter obravnava poročil o opravljenih nadzorih za preteklo leto do vključno junija letos. Nadzorni odbor v poročanem obdobju ni ugotovil hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora in o katerih bi moral v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče Slovenije.

Občinska nagrada in priznanje Silvu Lazarju

Svetniki so potrdili tudi predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se Silvu Lazarju podeli občinsko priznanje in nagrada za letošnje leto, in sicer za dolgoletno uspešno, požrtvovalno in izjemno delo na športnih in kulturnih dogodkih, ki vplivajo na prepoznavnost in ugled Izole ter dragocen prispevek na področju prostovoljstva.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija