IZOLSKA OBČINA IŠČE NAJEMNIKE: Poslovni prostori na petih lokacijah

Izola

Komunala Izola je razpisala javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti izolske občine. Na voljo so prostori na petih različnih lokacijah. Prostore je mogoče najeti za določen čas, in sicer za obdobje enega leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do pet let. Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej.

Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

Ulica Prekomorskih brigad 4, v izmeri 87,5 m2, z namembnostjo gostinske dejavnosti – kavarne ali podobne dejavnosti (možnost organiziranja kulturnih večerov v povezavi z Art kinom Odeon). Izhodiščna cena mesečne najemnine je 782,00 evrov;

Pekarniška ulica 2, v izmeri 50,7 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 320,00 evrov;

Trg Etbina Kristana 5, v izmeri 89,5 m2, z namembnostjo prodajalne – ribarnice oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 667,00 evrov; 

Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti – bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 790,00 evrov;

Smareglijeva ulica 10, v izmeri 24,10 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 240,00 evrov. 

Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri v roku 15 dni registriral ustrezno dejavnost

Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in ne morejo pridobiti takih listin, kot jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine ki jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

- izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe; za poslovna prostora v Ulici Prekomorskih brigad in Pittonijevi ulici poleg natančnega opisa programa oz. dejavnosti tudi slikovna simulacija izgleda prostora;

- fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija osebnega dokumenta;

- izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Komunale Izola in Občine Izola (Komunala Izola, Sektor za upravljanje z nepremičninami, bo verodostojnost izjave preveril v Finančno računovodski službi Komunale Izola ter Službi za računovodstvo in finance Občine Izola neposredno pred sklenitvijo najemne pogodbe);

- za obstoječe najemnike ali uporabnike, ki imajo z Občino Izola ali Komunalo Izola sklenjeno najemno pogodbo za kateri koli prostor ali uporabljajo kateri koli prostor v lasti Občine Izola: potrdila o poravnanih obratovalnih stroških (poraba električne energije, poraba vode, komunalne storitve ...);

- potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe;

- izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;

- izjavo, da prijavitelj ni povezana oseba s člani Komisije ali cenilcem;

- dokazilo o vplačani varščini;

- podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanjenost z vsebino pogodbe);

- opis programa oz. dejavnosti, ki naj bi se odvijala v poslovnem prostoru;

- dokazilo o finančni sposobnosti: za poslovne subjekte S.BON  s podatki in kazalniki za leto 2017 oziroma 2018.

Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini treh izklicnih mesečnih najemnin na naslov: Komunala Izola d.o.o. TRR SI56 1010 0002 9080 595, s pripisom "vplačilo varščine" in navedbo nepremičnine, na katero se varščina nanaša, sklic 00 96000. Vplačana varščina se bo pri izbranem ponudniku najemniku koristila za plačilo morebitnih neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Komunale Izola. V kolikor so ob prenehanju najemnega razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana varščina najemniku vrne.

Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 12. novembra 2018 (datum poštnega žiga). Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju. Odpiranje ponudb bo javno in se bo opravilo dne 14. novembra 2018.

Komunala Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli:

- kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne varščina,

- kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,

- kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

- po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Komunale Izola, www.komunala-izola.si/jom3/index.php/sl/. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola, Sektorju za upravljanje z nepremičninami, Industrijska cesta 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu 05 66 34 950.

Deli novico: