CPK ŽE 60 LET SKRBI ZA CESTE NA PRIMORSKEM: Kako je nastalo podjetje, ki zaposluje že 284 oseb?

Koper

CPK letos obeležuje 60-letnico delovanja. Zato boste lahko skozi serijo člankov spoznali več o nastanku, delovanju, zanimivostih in razvoju podjetja, ki je z 284 zaposlenimi eden večjih zaposlovalcev na Primorskem.

Nastanek Cestnega podjetja Koper je bila posledica politične odločitve o ustanavljanju gradbenih podjetij po celotni državi zaradi potreb po izgradnji, obnavljanju in vzdrževanju cestne infrastrukture. Na osnovi temeljnega zakona o javnih cestah sta ga 8. decembra 1961 ustanovila izvršni svet Ljudske skupščine LRS in Okrajni ljudski odbor Koper, da vzdržuje, gradi in rekonstruira magistralne in regionalne ceste na območju občin Piran, Koper, Izola, Sežana, Postojna in Ilirska Bistrica. Poleg osnovne dejavnosti pa je bila njegova naloga tudi, da proizvaja asfaltne zmesi in drobljence ter vzdržuje potrebno mehanizacijo za izvajanje vzdrževalnih in ostalih del na cestah tega območja.

Na začetku se je vsa dela izvajalo pretežno ročno, s časom pa se je podjetje tehnološko izpopolnjevalo in opremljalo. A brez pridnih rok in iznajdljivosti zaposlenih, kljub vsem tehnologijam, ni šlo. Vozni in strojni park se je z leti širil, s tem pa so se povečevale tudi želje po sodelovanju ali izvedbi novogradenj.

 

Cestna podjetja so začela upravljati s cestami

Cestna podjetja so bila podvržena številnim zakonodajnim spremembam. S sprejetjem novega zakona o cestah leta 1981 se je omogočilo uvajanje novih družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu Slovenije. Ena temeljnih novosti, ki jih je prinesel zakon, je bila, da so ceste prešle v upravljanje cestnih podjetij, ki so bila usposobljena za tovrstno dejavnost. S tem je cesta postala osnovno sredstvo cestnega podjetja, kar je pomenilo tudi prevzem večje odgovornosti za gospodarjenje in varstvo cest. Vzdrževanje in varstvo cest je bilo določeno kot dejavnost posebnega družbenega pomena.

V cestnih podjetjih so si delavci zagotovili dohodek po načelih svobodne menjave dela v okviru samoupravnih interesnih skupnosti za ceste (v nadaljevanju SIS). Na osnovi tega so se morale ustanoviti SIS za ceste v okviru republike in v okviru občin. Ustanovljene so bile občinske in republiška SIS za ceste, ki so preko instrumentov družbenega planiranja postale nosilec usklajevanja interesov, ohranjanja in razvoja cest med uporabniki in upravljavci cest – torej cestnimi podjetji, ki so organiziranost in s tem delitev pristojnosti za upravljanje s cestami razdelili po teritorijih.

 

Od 2001 se imenuje CPK

Glede na določbe zakona o podjetjih se je februarja 1990 Cestno podjetje Koper v sodni register vpisalo kot podjetje v družbeni lastnini. Leta 1998 se je podjetje lastninsko preoblikovalo, kasneje pa v sodnem registru sledijo le še vpisi sprememb firme (naziva) družbe. Od 29. avgusta 2001 dalje je polno ime podjetja CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, od septembra 2003 dalje pa se uporablja še skrajšan naziv CPK d.d.