Bo bolnica Franja vpisana na Unescov seznam?

Slovenija

Vlada je sprejela odgovor na poslansko pobudo Sama Bevka v zvezi z nadaljevanjem postopka vpisa partizanske bolnice Franje na seznam svetovne dediščine Unesca. Imenovala bo medresorsko delovno skupino, ki bo pregledala obstoječe vpise in nato vladi predlagala posodobitev poskusnega seznama, kar bo podlaga za nadaljnje postopke za vpis na seznam.

Partizanska bolnica Franja je bila leta 2000 uvrščena na poskusni seznam svetovne dediščine, leta 2001 pa je bila Centru za svetovno dediščino posredovana nominacija za vpis na seznam svetovne dediščine Unesca. Na podlagi negativnega mnenja ICOMOS in pričakovane odločitve Odbora za svetovno dediščino je Slovenija leta 2003 nominacijo umaknila in si s tem zagotovila možnost za poznejšo morebitno obnovo postopka.

Trenutne okoliščine glede možnosti za obnovo postopka določa več dejstev. Med ključne je mogoče šteti povodenj leta 2007, ki je skoraj v celoti uničila kulturni spomenik in ki je, kljub odlični obnovi, ki je požela strokovna priznanja ter ohranila pričevalnost tega izjemnega spomenika, odločilno vplivala na element avtentičnosti in integritete. Oba elementa sta ob kriterijih nujna za priznavanje izjemne univerzalne vrednosti, ki je pogoj za vpis na seznam svetovne dediščine, zato je najprej nujno ponovno ovrednotenje spomenika s tega vidika.

Obenem so se od leta 2003 spreminjale operativne smernice za izvajanje Konvencije o varovanju svetovne naravne in kulturne dediščine, ki je podlaga za seznam svetovne dediščine. Odbor za svetovno dediščino je skupaj s Centrom za svetovno dediščino in njegovimi posvetovalnimi strokovnimi telesi (ICOMOS in IUCN) oblikoval vrsto strategij za izvajanje konvencije, ki pomembno vplivajo na odločitve v zvezi z vpisovanjem kulturnih spomenikov in naravnih vrednot na seznam svetovne dediščine.

Franja na poizkusnem seznamu svetovne dediščine

Obstoječo dokumentacijo za nominacijo je treba presoditi tudi s tega vidika, še več - dosje nominacije bi bilo treba ob morebitni odločitvi za nominacijo pripraviti pretežno na novo, saj dokumentacija iz leta 2003 niti formalno ne ustreza več sedaj veljavnim pogojem. Partizanska bolnica Franja je še vedno vpisana na poskusni seznam svetovne dediščine pri Centru za svetovno dediščino, saj Slovenija do sedaj ni predlagala njenega umika.

Slovenija je svoje vpise na omenjeni seznam, ki je predpogoj za pripravo nominacije, spreminjala glede na dosedanje postopke nominacij. Kot predlagateljica serijske transancionalne nominacije Dinarski kras skupaj z Italijo, Hrvaško, BiH, Črno goro in Srbijo je udeležena v pilotskem projektu za uravnotežen in verodostojen seznam svetovne dediščine. V sodelovanju s Češko je v igri nominacija arhitekturnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika.

Gradiva pripravljena v naslednjih mesecih

Za obe nominaciji bo v prihodnjih mesecih pripravljeno gradivo za vpis na poskusni seznam, pri čemer bo treba hkrati izvesti tudi pregled in posodobitev obstoječih vpisov. Ustrezno bosta spremenjena tudi vpisa Fužinskih planin v Bohinju in Klasičnega krasa, ki sta na tem seznamu od leta 1994.

V medresorski delovni skupini bodo sodelovali predstavniki ministrstva za kulturo, ministrstva za kmetijstvo in okolje, ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Urada za Unesco in stroke. Skupina bo v letošnjem letu pregledala obstoječe vpise in vladi predlagala posodobitev poskusnega seznama, kar bo tudi podlaga za vse nadaljnje postopke nominacij za vpis na seznam svetovne dediščine Unesca, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.